> Bölümler > Kişiler > Tezler 

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ

Tezler

Yönetilen Lisansüstü Tezler:
1. Aytuğ Tekbaş, Kocaeli ili toplu taşıma araçlarının sera gazı emisyonlarına etkisi ve farklı senaryolar (doktora, devam ediyor)
2. Mesut Tekbaş, Sulu çözeltilerden metallerin metalik formda seçici geri kazanımı (doktora, devam ediyor)
3. Saliha Dirim Buhan, Zinav Gölü ve Havzasında Ekolojik Risk Analizlerinin CBS ve UA ile Belirlenmesi (doktora, devam ediyor)
4. Yasemin Çalışkan, Organik madde içeren katı atıkların enerji üretimi amacıyla anearebik kompostlaştırılması (devam ediyor)
5. M. Taner Şahin, Karbon ayak izi uygulamaları: Çimento fabrikası örneği (devam ediyor)
6. M. Özgür Polat, Elektronik Atıklar İçin Geri Dönüşüm Teknolojilerin Geliştirilmesi (devam ediyor)
7. Sedat Çil, Yalova Kentsel Katı Atığının Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi ile İncelenmesi (devam ediyor)
8. Pınar Arutan, Taşıtlardan kaynaklanan karbon emisyonunun belirlenmesi: Gebze ilçesi örneği (devam ediyor)
9. Ali İnci, Oruçoğlu köyü Yapay Sulakalan Sistemi Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Performans Artırıcı Çözümler (2011)
10. Belgin Ergül, Manganoksit Mineralleri Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Arsenik ve Selenyum Giderimi (2011)
11. Nuray Şen, Arıtılmış evsel atıksuların fotokatalitik oksidasyon ile yeniden kullanılabilirliğinin incelenmesi (2010)
12. Serkan Aydın, Arsenat ve Arsenit İyonlarının Modifiye Edilmiş Beydellit, Zeolit Ve Sepiyolit Mineralleri İle Giderimi (2010)
13. Berna Tunç, ”Atık Lastik Yönetimi ve Lastiklerin Monofillerdeki Fiziksel ve kimyasal Davranışları (2009)
14. Işil Gökçin, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tehlikeli Atık Envanterinin Oluşturulması, (2009).
15. Sevgi Akarsu, Yapısal Atıkların Yeniden Değerlendirilebilirliği Sulukule Örneği (2009)
16. Arzu Tüfekçioğlu, Mikro ölçekli elektroforetik analiz kitleri kullanılarak atıksularda bulunan anyonların analizi(2008)
17. Gül Sümeyra Akçay, Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilebirliği ve Küçükçekmece örneği(2008)
18. Özlem Etci, “Ağır metal içeren atıksulardan doğal kil minerali beydellit ile kadmiyum ve kurşun giderimi” (2008)
19. Hayriye Ebru ABAMOR, Paşaköy atıksu arıtma tesisi çıkış suyundaki fosforun elektrokoagulasyon yöntemi ile giderilmesi (2008)
20. Turan Yaman, “İstanbul'da Kentsel Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi” (2007)
21. İlkay Kıran. “Yüzey aktif maddelerin demir ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde foto-oksidasyonu” (2007)
22. Mesut Tekbaş, Demir ile Modifiye Edilmiş Zeolit Katalizi ile Azo Boya Çözeltisinin Fotooksidasyonu (2007)
23. Fatih Babuşçu, “Çeşitli Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Sepiolit ile Ağır Metal Adsorpsiyonun Deney Tasarım Metodu ile İncelenmesi” (2007)
24. Aksöz, Ö., “Sulu Çözeltilerden Ağır Metallerin Diatomit Kullanılarak Adsorpsiyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005
25. C. Yılmaz, “Sucul Bitkilerle Su Kalitesi Kontrolü” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
26. D. Soysal “Modifiye Edilmiş Klinoptilolitle Sulu Çözeltilerden Kromat ve Fosfat Anyonlarının Giderimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
27. B. Ağım Akman “Atıksulardan Kurşun Gideriminde Sepiyolitin Kullanılanılabilirliğin İncelenmesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
28. S. Kara, “Doğal Klinoptilolit İle Sulu Çözeltilerden Kurşun Giderimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
29. M. Cantürk, “Bor Atıksularının Çöktürme Metodu İle Arıtımı Üzerine Bir Araştırma”,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.