GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü

 

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

 

 

 

 

 

 

Tez Adı

Yazarı

Danışmanı

Yılı

1

.

Metal son işlem endüstrisi atıklarından demir arıtımı ve geri kazanımı

Sönmez Dağlı

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1997

2

.

Su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu

Önder Ekinci

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1997

3

.

Türkiye'de çevre yönetimi

Senem Bayar

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1997

4

.

Sabun ve kozmetik endüstrisi atıksularından yüzey aktif madde giderimi

Ufuk Malak

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1997

5

.

Kimya sanayi atıksu arıtma tesisinin optimum işletme şartlarının tespiti

Armağan Caşgır Akbaş

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1997

6

.

Alıcı ortamlarda izleme sistemlerinin optimizasyonu

Serhat Erat

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1997

7

.

İzmit Körfezi'nde kara kökenli kirletici yüklerinin araştırılması

Mehmet Veysi Bingül

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1998

8

.

Tuzla Balık Gölü kirletici kaynaklarının araştırılması

İlker Ateş

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1998

9

.

Tekstil sanayi atıksularının arıtılması üzerine bir araştırma

Sevgi Gezergen Asma

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1998

10

.

Sapanca Gölü'nde besi maddesi kirlenmesinin incelenmesi ve uygun bir modelin araştırılması

Harun Türkmenler

Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu

1998

11

.

İzaydaş atıksu arıtma tesisinde inert çözünmüş KOI'nin belirlenmesi

Yeter Tursun

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1998

12

.

Sıvı membran teknolojisi ile sulu ortamda siyanür iyonlarının taşınım kinetiği

Coşkun Aydıner

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

1999

13

.

Ömerli barajındaki ötrofikasyon ve bağlı derelerin baraj gölü üzerine etkisi

Mehmet Ceyhan

Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu

1999

14

.

Çevre etki değerlendirme metotları üzerine bir araştırma ve uluslararası uygulama

Recep Koçak

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1999

15

.

Pendik yöresi çevre sorunlarının araştırılması ve yönetim modelinin belirlenmesi

Halil İbrahim Topal

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

1999

16

.

Siyanür ve krom (VI) içeren galvanik atıksuların elektrokimyasal yöntemler kullanılarak arıtılması

Hilal Yıldız Akbulut

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlu

2000

17

.

Katı atık düzenli depolama sahalarında oluşan çöp sızıntı suları ve arıtılması

Şenol Yıldız

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2000

18

.

Ergene Nehri'nin kirlilik durumunun incelenmesi

Orhan Topal

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2000

19

.

Tuz gölünde tuz üretim prosesinde ağır metal değişimi

Reyhan Saral

Prof.Dr. Ahmet Ayhan

2000

20

.

Çayırova (Gebze-Kocaeli) civarında kullanılan postisitlerin toprak ve yeraltı suyunda dağılımı ve çevre üzerindeki etkileri

Müjgan Gök Şenay

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2000

21

.

Ömerli barajı içme suyu temini ve membran teknolojisi ile arıtılması

İsmet Contar

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlu

2000

22

.

Akşehir Gölü ve göle boşalan yüzey sularındaki ağır metal kirliliğinin tespiti

Emre Annıak

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2000

23

.

Endüstriyel atıksulardaki ağır metallerin değişik bitkiler tarafından absorblanması üzerine bir çalışma

Huriye Hız

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlu

2000

24

.

Çayırova deresinin kirlenmesi ve Marmara denizine etkisi

Halil Hız

Y.Doç.Dr. M. Salim Öncel

2000

25

.

Meriç-Arda-Tunca nehirlerinin kirlilik durumlarının incelenmesi

Ertan Yıldırım

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2001

26

.

Fosfatlama prosesi atıksularının koagulasyonu ve koagulasyon çamurlarının vakum filtrasyonu [Coagulation of wastewater of phosphatization process and vacuum filtration of coagulation sludges]

Mahmut Terzioğlu

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2001

27

.

Batarya atıklarının geri kazanım prosesleri ve akü üretim atıksularından kurşun giderimi [Processes of recycling battery wastes and elimination of lead content from waste waters produced in battery production]

Taşkın Torlak

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2001

28

.

İyon değiştirici reçine ile siyanür giderimi [Cyanide removel by ion exchange resin]

Halis Şimşek

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2001

29

.

Düşük maliyetli adsorbentler ile nikel iyonu giderimi [Removal of nickel ion by low cost adsorbents]

Subitay Şencan

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2001

30

.

Benzin ve LPG yakıtlı motorlu araçlarda performans ve emisyon karakteristiklerinin incelenmesi [Determination of CO and HC emissions for gasoline and LPG-fueled vehicles]

Eniz Gökçek

Prof.Dr. Ferruh Ertürk

2001

31

.

Fındık kabuklarından üretilen aktif karbon ile metal kaplama atıksularından bakır adsorbsiyonu [Copper adsorption in uqeous solutions (Wastewater) by using activated carbon produced from hazelnut shells]

Topel Gül

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2001

32

.

Anaerobik reaktör çıkışındaki amonyumun magnezyum amonyum fosfat olarak geri kazanılması [Recovery of ammonia as struvite from anaerobic digester effluents]

İpek Çelen

Prof.Dr. Ferruh Ertürk

2001

33

.

Katı atıklar mevzuatının Avrupa Birliği normlarına göre güncelleştirilmesi [Renovation of the solid waste regulations considering the European Union regulations]

Pınar Erol

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2001

34

.

Geri dönüştürülebilir materyallerin toplanmasının maliyet analizi ve örnek beldeye uygulanması [The Analysis of the collection cost of recyclable materials and applying to the selected region]

Onur Uludağ

Doç.Dr. Turgut Onay

2002

35

.

Ana tahliye kanalındaki ağır metallerin Tuz gölüne etkisi [Effects of heavy metal in main discharge channel to Tuz lake]

Aynur Zeynel

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2002

36

.

Bor atık sularının çöktürme metodu ile arıtımı üzerine bir araştırma [Treatment of boron wastewater by coagulation]

Mehtap Cantürk

Y.Doç.Dr. Nihal Bektaş

2002

37

.

Petrol içeren atık suların elektrokimyasal yöntemlerle arıtılması [Treatment of oily wastewaters using electrochemical methods]

Funda Cihan

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlu

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2002

38

.

Ardışık kesikli reaktörlerde uygulanan faz sürelerinin evsel atıksularda biyolojik aşırı fosfor giderimine etkileri [The Effects of operation phase periods in sequencing batch reactors on biological excess phosphorus removal from domestic wastewater]

Cem Çakır

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2002

39

.

Dilovası beldesi çevre bilgi sisteminin oluşturulması [Designing an environmental system for Dilovası region]

Ayşe Pelin Pekcan Yatmaz

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2002

40

.

Alüminyum elektrotlar kullanılarak tekstil atık suyu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of textile wastewater and dyes with electrocoagulation method by aluminium electrodes]

Orhan Taner Can

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2002

41

.

Havadaki SO2 konsantrasyonunun yapay sinir ağlı bulanık mantık yöntemi ile modellenmesi: Erzurum şehir örneği [Modeling of SO2 concentration in atmosphere by neuro-fuzzy method: Erzurum city case]

Süleyman Çelebi

Prof.Dr. Mahmut Bayramoğlu

2002

42

.

İyon değiştirici reçine ile metal kaplama durulama banyosu atık sularından Cr (VI) giderimi [Treatment of Cr (VI) ions with anionic resin from metal-plating rinse wastewaters]

Lokman Hanecio

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2002

43

.

Demir elektrotlar kullanılarak tekstil atık suyu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of textile wastewater and dyes with electrocoagulation method by iron electrodes]

Mustafa Sözbir

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2002

44

.

Anaerobik çıkış suyundan gübre hammaddeleri -MAP (magnezyum amonyum fosfat) ve MKP (magnezyum potasyum fosfat)- çökelmesinin incelenmesi [The Investigation of MAP (magnesium ammonium phosphate) and MKP (magnesium potassium phosphate) precipitation from anaerobic effluent]

Zekiye Çakır

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2002

45

.

Gebze ve Tuzla bölgelerindeki yer altı sularının içme ve kullanma suyu temini için mikrofiltrasyon membran teknolojisi ile arıtılabilirliği [The Treatable of groundwater in Gebze and Tuzla regions for drinking and potable water by microfiltration membrane technology]

Buray Sadıklar Kırca

Y.Doç.Dr. Güleda Engin

2002

46

.

Havadaki SO2 konsantrasyonunun "adaptive-neuro-fuzzy" ile modellenmesi ve tahmini [Modelling and anticipating SO2 concentration in the air by means of adaptive neuro fuzzy]

Muhammet Ferit Yüksel

Prof.Dr. Mahmut Bayramoğlu

2003

47

.

Demir ve alüminyum elektrotlar kulanılarak tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of textile dyestuffs by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes]

Reha Uygun

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2003

48

.

Modifiye edilmiş klinoptilolitle sulu çözeltilerden kromat ve fosfat anyonlarının giderimi [The Removal of chromate and phosphate lons from aqueous solutions using modified clinoptilolite]

Duygu Soysal

Y.Doç.Dr. Nihal Bektaş

2003

49

.

Sucul bitkilerle su kalitesi kontrolü [Water quality control with aquatic plants]

Cihan Yılmaz

Y.Doç.Dr. Nihal Bektaş

2003

50

.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha temiz teknolojiler ile atık yönetimi üzerine bir araştırma [A Research about environmental pollution prevention and cleaner production techniques with waste management]

Zekiye Ayhan

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2003

51

.

Doğal klinoptilolit ile sulu çözeltilerden kurşun iyonu giderimi [Removal of lead ions from aqueous solution by natural clinoptilolite]

Serdar Kara

Y.Doç.Dr. Nihal Bektaş

2003

52

.

Katı atıktan gümüşün ultrases destekli tiyoüre liçing metodu ile geri kazanımı [Recovery of silver from solid waste with thioure liçing method supported by ultrasound]

Mahir İnce

Y.Doç.Dr. Salim M. Öncel

2003

53

.

Manyetit ve manyetit benzeri killerin atık su arıtımında kullanılabilirliği [Applicability of magnetite and magnetic clays in waste water treatment]

Özlem Şahin Gürbüz

Y.Doç.Dr. Güleda Engin

2003

54

.

Aktif çamur arıtma tesisinin tasarımı, yağ sanayii atık sularına uyarlanması ve maliyet hesabı [Design of active mud treatment facility and its application on waste water of oil industry with related feasibility study]

Oğuzhan Kurt

Prof.Dr. Mahmut Bayramoğlu

2003

55

.

Kırsal kesim çevresel ihtiyaçlarının belirlenmesi için altyapı bilgi sisteminin oluşturulması ve bir uygulama [Preparing the infrastructure database of rural areas in order to determine the requirements of these area and a case study]

Emine Aysun Korkmaz

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2003

56

.

TEM otoyolu ve D100 karayolunun Çamlıca-Sakarya arasındaki kesiminde, yol kenarı bitki ve toprak örneklerinde trafik sanayi kaynaklı kuşun kirliliğinin tespiti [Determination of traffic and industry orginated lead contamination in the roadside soil and plant samples of Çamlıca-Sakarya of the section TEM highway and D100 road]

Sezer Mert

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2003

57

.

Atıksulardan kurşun gideriminde sepiyolitin kullanılabilirliğinin incelenmesi [Study of using sepiolite on lead removal from wastewater]

Burcu Akman Ağım

Y.Doç.Dr. Nihal Bektaş

2003

58

.

Elektromanyetik radyasyonun çevre üzerindeki etkilerinin matematiksel modellemesi [Mathematical modelling of electromagnetic radiation effect on environment]

Güray Yüksel

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlu

2004

59

.

Hidrotalsit benzeri killerin siyanürlü atık su arıtımında kullanılabilirliği [Treatment ability of hydrotalcite like compound with cyanide waste water]

Sibel Cerrahoğlu

Y.Doç.Dr. Güleda Engin

2004

60

.

Gıda sektörü atık sularında renk oluşumuna sebep veren organik atıkların ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliği [Treatability of organic and colouring constituents of food industry waste water by advanced oxidation methods]

Şirin Köroğlu

Y.Doç.Dr. Cengiz Yatmaz

2004

61

.

Ataköy evsel atık sularının doğal arıtılmasının incelenmesi [Investigation of natural treatment of Ataköy domestic waste water]

Öznur Çağlar

Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu

2004

62

.

Biyolojik sülfid oksidasyonu ile sülfid giderimi [The sulfide removal with biological sulfide oxidation]

Berna Yavuz

Y.Doç.Dr. Güleda Engin

2004

63

.

Yüzey aktif madde katkılı ve katkısız kalsiyum-aljinat bilyeleri ile bakır adsorpsiyonu [Adsorption of the copper with surfactant and amended surfactant Ca-alginate beads]

Yusuf Kaya

Prof.Dr. Bülent Keskinler

2004

64

.

Ağır metallerin dolgu yatak kolonlarda aljinatlarla giderilmesi [Removal of heavy metals with alginate in bed columns]

Gürkan Oktorvacı

Y.Doç.Dr. Ahmet Karagündüz

2004

65

.

Boyar maddeler ve tekstil atık sularının fotokimyasal yöntemlerle arıtılabilirliğinin araştırılması [Investigation of treating dye materials and textile waste water with photochemical methods]

Abdurrahman Akyol

Prof.Dr. Mahmut Bayramoğlu

2004

66

.

Borlu atık suların elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin incelenmesi [Investigation of boron removal from waste water including boron with electrocoagulation method]

Gökhan Sayiner

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlu

2004

67

.

Uluabat gölü tortullarının organik madde ve ağır metal içeriği [Organic matter and heavy metal content of the sediments of the Uluabat lake]

Özlem Toprak

Prof.Dr. Nizamettin Kazancı

2004

68

.

Çevre mühendisliğinde bulanık mantık ve yapay sinir ağı uygulamaları [Fuzzy logic and artificial neural network applications in environment engineering]

İbrahim Demir

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2004

69

.

Dispers tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile giderimi [Treatment of disperse textile dyes by electrocoagulation]

Elif Şentürk

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2004

70

.

İstanbul'da ozon kirliliğinin modellemesi ve kontrol stratejileri [Ozone pollution models of İstanbul and control strategies]

Gülnur Duman

Prof.Dr. Ferruh Ertürk

2004

71

.

Ağır metaller içerikli atıksuların elektrokoagülasyon ve elektrodiyaliz yöntemleri ile giderilmesi [Cleaning with electrocoagulation and electrodialysis metods of wastewaters included heavy metals]

Gülşat Tölegenova

Prof.Dr. Anatoly Dimoğlo

2004

72

.

Kocaeli Yarımadası paleosollerinde paleoiklim ve paleoçevre koşullarının incelenmesi [The investigation of paleoclimate and paleoenvironmental conditions of Kocaeli Peninsula's paleosols]

Berkin İmer

Y.Doç.Dr. Enis Bülent Hekimbaşı

2004

73

.

Yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörleri için yapay sinir ağları ile model yaklaşımı [Model aproach with neural network for upflow anaerobic blanked reactors]

Cafer İsmail Ata

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2005

74

.

İstanbul içme suyu dağıtım sisteminde su kayıpları kontrolü [Control of water loss in İstanbul water distribution system]

Faruk Dikmen

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2005

75

.

Farklı demir ve alüminyum elektrot bağlantıları ile tekstil atıksularının elektrokoagülasyonu [Treatment of textile wastewaters by using electrocoagulation with different electrode connections (Fe and Al)]

Murat Eyvaz

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2006

76

.

Gebze katı atıklarının dökümden önce ve sonra oluşan sızıntı sularının karakteristiklerinin belirlenmesi [Characterization of leachate formed before and after dumping waste in Gebze]

Tuğba İmre Şahin

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2005

77

.

Sürekli akışlı kesikli yüklemeli fenol sensörlerinin geliştirilmesi [Development of in-line loaded flow through phenol sensors]

Şeyda Korkut

Prof.Dr. Bülent Keskinler

Doç.Dr. Aziz Tanrıseven

2005

78

.

Reaktif azo boyar madde sulu çözeltisinin elektrokimyasal ve fotokatalitik proseslerle seri arıtımının incelenmesi [Investigation of serial treatment of reactive azo dye aqueous solutions by electrochemical and photocatalytic processes]

Zeynep Aslan

Y.Doç.Dr. Cengiz Yatmaz

2005

79

.

Sulu çözeltilerden kurşun ve bakır iyonların şartlandırılmış diatomik kullanılarak giderimi

Özgür Aksöz

Y.Doç.Dr. Nihal Bektaş

2005

80

.

Uluabat gölü çökellerinde ve göl suyunda metal konsantrasyonlarının incelenmesi [Analysis of metal concantrations in Uluabat lake sediments and lake water]

Canan Turgut

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2005

81

.

Bitkisel yağ ve atıklarından yeni mikro poroz polimerik enzim reaktörleri ile biyodizel üretimi [Biodiesel production from vegetable oils and their wastes by a new micro porous polymeric enzyme reactors]

Nadir Dizge

Prof.Dr. Bülent Keskinler

2005

82

.

Düşük konsantrasyonlu değerli ağır metallerin sulu ortamlardan elektrokimyasal bir metot ile geri kazanılması [Recovery of low concentrated precious metals from aqueous solutions by an electrochemical technique]

Aras Gezer

Prof.Dr. Bülent Keskinler

2005

83

.

Boya içeren atıksuların hibrid foto-elektrokimyasal yöntem ile arıtımı [Removal of wastewater including dye by hybrid photo-electrochemical method]

Metin Şahin

Prof.Dr. Anatoly Dimoglo

2005

84

.

Mikrobiyolojik demir arıtımı [Microbiological ıron removal]

Derya Yüksel Köseoğlu

Prof.Dr. Bülent Keskinler

2005

85

.

Alternatif enerjiler üzerine bir araştırma [Research on alternative energy]

Meryem Tuba Pusat

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2005

86

.

Metallerin aljinat bilyelerine adsorplanma mekanizmasının ve kinetiğinin incelenmesi [Evaluation of the sorption mechanism and kinetics of metals to alginate beads]

Dilşad Ünal Haşimi

Y.Doç.Dr. Ahmet Karagündüz

2006

87

.

Porsuk barajında su kalitesinin matematik modelle incelenmesi [Investigation of water quality in Porsuk dam lake using a mathematical model]

Meltem Koçal

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2006

88

.

Çeşitli kurşun konsantrasyonlarının Hordeum vulgare üzerine etkisi [The genotoxic effects of several lead concentrations on Hordeum vulgare]

Burcu Pulluk Uğur

Y.Doç.Dr. Tülay Hekimbaşı

2006

89

.

Marmara denizi havzası kirlilik yükleri araştırması [The pollutants accumulated in the Marmara sea basin]

Sevcan Özgür

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2006

90

.

Evsel atıksu arıtma tesisi maliyetlerine etki eden faktörler ve aralarındaki bağantıların araştırılması [Factors affecting costs of domestic wastewater treatment plants]

Ali Toltar

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2006

91

.

Anaerobik arıtma sisteminin modellenmesi ve kontrolü [Modelling and control of anaerobic treatment system]

Abdullah Bora Ülkü

Y.Doç.Dr. Şeref Naci Engin

2006

92

.

Tuz Gölü tuzlalarındaki ağır metal değişimi [The heavy metal changing in saltpans of Salt lake]

Selma Gözlev

Y.Doç.Dr. Salim Öncel

2006

93

.

Porsuk Çayı'nın su kalitesinin bulanık mantık metodu ile değerlendirilmesi [Water quality modelling with fuzzy logic in Porsuk creek]

Ersin Orak

Doç.Dr. Güleda Engin

2006

94

.

Petrol kaynaklı çözünür kirleticilerin yeraltısuyunda taşınımının modellenmesi:Batman özeli [Modelling soluble petroleum hydrocarbons in groundwater in Batman]

Ayşen Kara

Y.Doç.Dr. Ahmet Karagündüz

2006

95

.

Mağusa için en uygun biyolojik arıtma teknolojisinin seçimi ve tasarımı [For Mağusa be choosen and designed most suitable biologic purification technology]

Halide Özlem Uzman

Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu

2006

96

.

Sapanca Gölü'nde ötrofikasyonun araştırılması [Research of eutrophication in Sapanca Lake]

Filiz Dak Özecik

Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu

2006

97

.

Metal kesme atıksularının koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of the metal cutting wastewater by coagulation and electrocoagulation]

Çiğdem Çiftçi

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2007

98

.

Maya endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon ve kimyasal koagülasyon ile arıtımı [Treatment of yeast industry's effluents by using electrocoagulation and chemical coagulation]

Şermin Delipınar

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2007

99

.

Organik kirleticilerin yüzey aktif maddeler varlığında elektrokinetik yöntemlerle topraktan giderilmesinin araştırılması. [Surfactant enchanced electrokinetic remedetion of organic contaminant from soils]

Gülden Karasuloğlu

Y.Doç.Dr. Ahmet Karagündüz

2007

100

.

Deri sanayi atıksularının kimyasal koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı [Tanning industrial wastewater treatment by chemical coagulation and electrocoagulation]

Neslihan Şanlı

Y.Doç.Dr. Mehmet Kobya

2006

101

.

Tekstil endüstrisi atık suyunun fotokatalitik arıtımında reaktör performansının araştırılması [Photocatalytic degradation performance of textile industry dye solutions and investigation of reactor efficiency]

Süreyya Gökçen Gönülay

Yrd. Doç. Dr. H. Cengiz Yatmaz .

2007

102

.

Çeşitli sektörlere ait arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal karakterizasyonu [The physical and chemical characterization of the sewage sludge samples from different industries]

Ayşegül Morgül

Yrd. Doç. Dr. Salim Öncel

2007

103

.

Tutuklanmış maya hücreleri (Saccharomyces cerevisiae) kullanılarak sürekli sistemde etanol üretimi [Ethanol production by using yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) in continuous system]

Pınar Karagöz

Yrd. Doç. Dr. Melek Özkan

2007

104

.

Evsel nitelikli atıksuların ters ozmoz kullanılarak geri kazanımı [Reuse of domestic wastewater using reverse osmosis]

Banu Sınmaz

Doç. Dr. Güleda Engin

2007

105

.

Elektrodiyaliz yöntemi ile SO4-2 ve BO3-3’ün endüstriyel atık sulardan gideriminin incelenmesi [Removal of SO4-2 and BO3-3 from the industrial wastewater by electrodialysis method investigations]

Ferah Deveci

Prof. Dr. Anatoly Dimoglu

2007

106

.

İstanbul'da kentsel katı atık yönetimi ve geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi [Determination of municipial solid waste management and recycle potential in İstanbul]

Turan Yaman

Doç. Dr. Nihal Bektaş

2007

107

.

Modifiye ve ham zeolit kullanarak boyar madde adsorpsiyonu [Dye adsorption using raw and modified zeolite]

Fatih Babuşcu

Doç. Dr. Nihal Bektaş

2007

108

.

Direkt filtrasyonda ön ozonlama geciktirme süresinin filtre verimliliğine etkisinin araştırılması [Investigation of effect of preozonation delaying time on direct filtration filter efficiency]

Deniz Önsoy

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Yüksel

2007

109

.

Tekstil endüstrisinde kullanılan çeşitli boyar maddelerin aktif karbon ile gideriminin incelenmesi [Dyestuffs absorption is produced by using activated carbon at textile industry]

Ali Faik Şeker

Doç. Dr. Güleda Önkal Engin

2007

110

.

Demir (Fe+3) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi ile azo boya çözeltisinin fotooksidasyonu [Photooxidation of azo dyes solution by using iron modified zeolite as a catalyst which is modifed by iron]

Mesut Tekbaş

Doç. Dr. Nihal Bektaş

2007

111

.

Gebze-Dilovası'nda partikül madde kirliliği

Aytuğ Sivaslıgil

Yrd. Doç. Dr. Pınar Ergenekon

2007

112

.

Tarihi süreçlerde atmosferik şartların ve hava kirliliğinin taş yapılar üzerindeki etkileri

Canan Gökcen

Yrd. Doç. Dr. Salim Öncel

2007

113

.

Kesikli reaktörde fotokatalitik proseslerle pestisit giderimi [Pesticide degradation by photocatalytic processes in the batch type reactor]

Hale Arslan

Yrd. Doç. Dr. H. Cengiz Yatmaz

2007

114

.

Demir (Fe3+) iyonu ile modifiye edilmiş zeolit-katalizi eşliğinde pestisit giderimi [Pesticide degredation by Fe3+ modified zeolite catalyst]

Meral Onur

Yrd. Doç. Dr. H. Cengiz Yatmaz

2007

115

.

Katı atık sızıntı sularının elektrokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliğinin incelenemsi (İZAYDAŞ tesisleri) [Investigation of treatibility of landfill leachate by means of electrochemical methods (İZAYDAŞ sanitary landfill)]

Mehmet Fatih Şen

Prof. Dr. Anatoly Dimoglu

2007

116

.

Termofilik-selülolitik bakteri Clostridium thermocellum kullanılarak selüloz ve selülozik atıkların parçalanması ve şeker birikiminin optimizasyonu [Cellulose and cellulosic waste degradation by thermophilic cellulotic bacteria Clostridium thermocellum and optimization of glucose accumulation]

Özlem Özpınar

Yrd. Doç. Dr. Melek Özkan

2007

117

.

Elektrokoagülasyon metoduyla Paşaköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi atıksuyundaki fosforun giderilebilirliğinin incelenmesi

Hayriye Ebru Abamor

 

2008

118

.

Yüksek koi içeriğine sahip ilaç sanayi atıksularının arıtılabilirlik çalışmaları

Ülker Diler Keriş

 

2008

119

.

Pestisit monochrotophos’un (MCP) sulu çözeltilerinden elektrokimyasal yöntemlerle giderimi

Yasin Uzman

Y. Doç. Dr. Cengiz Yatmaz

2008

120

.

Boyar madde içeren atık suların arıtımında farklı fotokatalitik oksidasyon parametrelerinin araştırılması

Çiğdem Şafak Sağlam

Y. Doç. Dr. Cengiz Yatmaz

2008

121

.

Fıskiye tip reaktörde farklı heterojen tip katalizlerin oksidasyon verimine etkisinin incelenmesi

Caner Araz

Y. Doç. Dr. Cengiz Yatmaz

2008

122

.

Farklı boy gruplarında fitoplantonik organizmalar kullanılarak atıksulardan Cr+6 biyosorpsiyonu

Selay Aksoy

Doç. Dr. Güleda Engin

2008

123

.

Trafik kaynaklı ağır metallerin çam iğnelerindeki birikimi

Yasemin Demir

 

2008

124

.

Filtrasyonda kesikli ön ozonlama ve polimer eklenmesinin su kalitesi üzerine etkisi

Hatice Deniz

Y. Doç. Dr. Ebubekir Yüksel

2008

125

.

Tekstil atıksularının farklı güç kaynakları kullanılarak elektrokimyasal arıtımında optimum şartların araştırılması

Mustafa Kırlaroğlu

Y. Doç. Dr. Ebubekir Yüksel

2008

126

.

Ağır metal içeren atıksulardan doğal kil minerali beydellit ile kadmiyum ve kurşun giderimi

Özlem Etci

 

2008

127

.

Demir III (Fe+3), demir II (Fe+2), bakır II (Cu+2), seryum IV (Ce+4) iyonları ve bu iyonların karışımı ile modifiye edilmiş zeolit minearli varlığında azo boya çözeltisinin heterojen foto oksidasyonu

Derya Ekizoğlu

Y. Doç. Dr. Cengiz Yatmaz

2008

128

.

Sürekli akış kontrollü bir elektrokoagülasyon prosesi ile tekstil atıksularının arıtımı

Mehmet Tonay Şensoy

Y. Doç. Dr. Mehmet Kobya

2008

129

.

Türkiye’de ambalaj atıklarının karaterizasyonu geri kazanımı ve bertarafı

Nadire Pelin Karamangil

Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu

2008

130

.

Derin yataklı filtrasyonda yük kayıplarının incelenmesi

Tuğrul Selami Aktaş

Y. Doç. Dr. Ebubekir Yüksel

2008

131

.

Mikro ölçekli elektroforetik analiz kitleri oluşturularak çevresel analizlerde kullanılması

Arzu Tüfekçioğlu

Doç. Dr. Nihal Bektaş

2008

132

.

Yeni kompozit polimerik reaktörlerde so2 gideriminin incelenmesi

Ercan Gürbulak

Y. Doç. Dr. Pınar Ergenekon

2008

133

.

Çevreye etki eden kimyasal toksik bileşiklerin moleküler modelleleme ile incelenmesi

Şenay Duran

 

2008

134

.

Bazı Ağır Metal ve İnorganik Kirleticilerin Laktat Dehidrogenaz Enzimi Üzerindeki Engelleyici Etkilerinin Belirlenmesi ve Enzim Aktivitesine Dayalı Biyosensör Geliştirilmesi

İbrahim Tan

Yrd. Doç. Dr. Melek Özkan

2008

135

.

Fe3+, Fe2+ İyonları ile Modifiye Edilmiş Beidelllite Minerali Varlığında Azo Boya Çözeltisinin Heterojen Foto Oksidasyonu

Gaye Keser Sağlar

Y. Doç. Dr. Cengiz Yatmaz

2009

136

.

Doğal organik maddelerin adsorpsiyon yöntemi ile giderimi

G. Şahin

Doç. Dr. Güleda Engin

2009

137

.

Kesikli Ardışık Reaktörlerde Organik Madde Giderimi

Z. P.  Yıldız

Doç. Dr. Güleda Engin

2009